PL EN

Regulamin serwisu

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

WWW.JPLGROUP.PL

 

 • Przedmiot Regulaminu
  1. Podmiotem administrującym i zarządzającym stroną internetową jplgroup.pljest JPL GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-070 Warszawa), ul. Solariego 4 lok. 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000555035, NIP: 7010480867, REGON: 361359106 (dalej „JPL GROUP”).
  2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez użytkowników ze Strony internetowej.

 

 • Definicje
  1. Wszelkie pojęcia pisane z wielkiej litery, użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:
   1. Regulamin– niniejszy regulamin;
   2. Strona internetowa– strona internetowa dostępna pod adresem jplgroup.pl, administrowana i zarządzana przez JPL GROUP;
   3. Usługi– usługi świadczone przez JPL GROUP drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników, tj. usługa udostępniania użytkownikom Strony internetowej i Usługa Formularza kontaktowego;
   4. Usługa Formularza kontaktowego– polega na możliwości przesłania przez użytkownika wiadomości do JPL GROUP za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie internetowej.

 

 • Postanowienia ogólne
  1. Regulamin określa zasady korzystania ze Strony internetowej, rodzaj i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów dotyczących świadczenia Usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  2. Korzystanie z Usług jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich użytkowników.
  3. Niezależnie od wskazanej powyżej zasady nieodpłatności korzystania z Usług, użytkownik w przypadku korzystania z Usług, ponosi koszty związane z korzystaniem z sieci Internet, z której korzysta użytkownik. Koszty połączenia z siecią Internet odpowiadają stawkom operatora sieci użytkownika.
  4. Użytkownik nie jest uprawniony do dostarczania w ramach korzystania z Usług treści o charakterze bezprawnym.
  5. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Usług na zasadach określonych w Regulaminie, zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego.
  6. Materiały zawarte na Stronie internetowej, a w szczególności obrazy, grafiki, treści, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), podlegają ochronie prawno-autorskiej i nie mogą być rozpowszechniane, modyfikowane czy kopiowane w całości ani w części, bez uprzedniej pisemnej zgody podmiotu uprawnionego (poza wykorzystaniem w ramach dozwolonego użytku, zgodnie z przepisami prawa).
  7. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Usług.
  8. W związku z świadczeniem Usług, JPL GROUP ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.
  9. Na Stronie internetowej mogą być publikowane bannery i linki do innych stron www i innych serwisów internetowych. Korzystając z bannera lub linku, użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego podmiotu, który ponosi odpowiedzialność za treści w nich zamieszczone, jak również przetwarzanie danych osobowych osób wizytujących stronę.

 

 • Wymagania techniczne
  1. Dla prawidłowego korzystania z Usług niezbędne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet z poprawnie zainstalowaną i skonfigurowaną przeglądarką internetową, np.:
   1. Mozilla Firefox;
   2. Microsoft Internet Explorer;
   3. Opera;
   4. Google Chrome;
   5.  

 

 • Warunki korzystania z Usługi Formularz kontaktowy
  1. Usługa Formularz kontaktowy jest dobrowolna i bezpłatna dla wszystkich użytkowników.
  2. Korzystanie z Usługi Formularz kontaktowy wymaga zaakceptowania Regulaminu. Bez akceptacji Regulaminu użytkownik nie ma możliwości wysłania wiadomości do JPL GROUP ani otrzymania od JPL GROUP
  3. W celu skorzystania z Usługi Formularz kontaktowy i wysłania wiadomości do JPL GROUP, użytkownik wypełnia pola formularza kontaktowego oznaczone gwiazdką (pola wymagane do wypełnienia), akceptuje Regulamin oraz klika w pole „Wyślij”.
  4. Po spełnieniu warunków, o których mowa w 5.2oraz § 5.3 Regulaminu, w chwili kliknięcia w pole „Wyślij” dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie Usługi Formularza kontaktowego.
  5. Po spełnieniu warunków, o których mowa w 5.2oraz § 5.3 Regulaminu, JPL GROUP kontaktuje się z użytkownikiem w związku z wiadomością wysłaną przez użytkownika.

 

 • Pliki cookies
  1. Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka).
  2. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych wysyłane przez serwer i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, telefonie, tablecie) użytkownika korzystającego ze Strony internetowej.
  3. JPL GROUP wykorzystuje informacje zawarte w plikach cookies w celu umożliwienia prawidłowego działania Strony internetowej oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze Strony internetowej przez użytkowników.
  4. Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Istnieje możliwość zmiany warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, w szczególności można częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć funkcję zapisywania plików cookies (patrz 4.6).
  5. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez JPL GROUP (plików, które nie zawierają danych osobowych) – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody możliwa jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies (patrz 4.6).
  6. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej, w szczególności informacje takie można znaleźć pod adresem:
   1. https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pldla wyszukiwarki internetowej Google Chrome
   2. https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczekdla wyszukiwarki internetowej Mozilla Firefox
   3. https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorerdla wyszukiwarki internetowej Microsoft Internet Explorer
   4. https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PLdla wyszukiwarki internetowej Safari

 

 • Przetwarzanie danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych przez JPL GROUP są uregulowane w Polityce prywatności.

 

 • Tryb postępowania reklamacyjnego
  1. Reklamacje w zakresie korzystania z Usług mogą być zgłaszane do JPL GROUP na adres e-mail: biuro@jplgroup.pl
  2. Podmiotem odpowiedzialnym za rozpatrzenie reklamacji jest JPL GROUP.
  3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi czternaście (14) dni od chwili zgłoszenia reklamacji.
  4. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana użytkownikowi na adres e-mail wskazany przez użytkownika lub inny sposób przez niego wskazany.

 

 • Zmiany Regulaminu
  1. JPL GROUP może zmienić Regulamin w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
   1. zmiany warunków korzystania z Usługi, niepogarszającej sytuacji użytkownika w porównaniu do dotychczasowej;
   2. konieczność aktualizacji danych JPL GROUP wskazanych w Regulaminie;
   3. zmiany sposobu korzystania z Usługi związanej z pojawieniem się nowych funkcjonalności lub usunięciem dotychczasowych;
   4. zmiany przepisów obowiązującego prawa, która reguluje prowadzenie działalności przez JPL GROUP lub która ma wpływ na wzajemne prawa i obowiązki JPL GROUP i użytkownika lub wydanie wyroku lub decyzji, która może mieć wpływ na prowadzenie działalności przez JPL GROUP, a w następstwie na wzajemne prawa i obowiązki JPL GROUP oraz użytkownika;
   5. zmiany sposobu funkcjonowania Usługi, wynikająca z obiektywnych i niezależnych przyczyn natury technicznej lub technologicznej.
  2. JPL GROUP zawiadomi o zmianie Regulaminu publikując nową wersję Regulaminu na Stronie internetowej, chyba że co innego będzie wynikało z przepisów obowiązującego prawa lub decyzji organu lub sądu.
  3. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Usługi w każdym czasie, jeśli nie akceptuje treści nowej wersji Regulaminu.

 

 • Postanowienia końcowe
  1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2019 r.
  2. Regulamin dostępny jest na Stronie internetowej oraz w siedzibie JPL GROUP.
  3. Wszelkie spory lub roszczenia związane z korzystaniem ze Strony internetowej rozstrzygane będą przez sąd powszechny w Rzeczypospolitej Polskiej, a prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
  4. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia użytkownika będącego konsumentem ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy między JPL GROUP w użytkownikiem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku dokonania wyboru.
  5. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  6. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Użytkownik może złożyć skargę, w celu rozwiązania ewentualnego sporu z JPL GROUP, za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Platforma ODR dostępna jest pod adresem – http://ec.europa.eu/consumers/odr/).
ul. Wrzesińska 12 lok. 27, 03-713 Warszawa
Tel: (+48) 22 841 05 48
Email: biuro@jplgroup.pl