PL EN

Przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna dot. zasad przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”), informujemy, że:

 

[Administrator, dane kontaktowe]

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest JPL GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-070 Warszawa), ul. solariego 4 lok. 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000555035, NIP: 7010480867, REGON: 361359106 (dalej jako: „Administrator”).
 2. Kontaktz Administratorem jest możliwy:
 • listownie na adres: JPL GROUP sp. z o.o., Langiewicza nr 23 lok. 2, 02-071 Warszawa
 • elektronicznie na adres: biuro@jplgroup.pl
 • telefonicznie pod numerem: +48 22 841-05-48.

[Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych]

 1. Pana/Pani dane osobowe, udostępnione nam przez Pana/Panią dobrowolnie w formularzu kontaktowym,będą przetwarzane w celach:
  • komunikacji z Panią/Panem w związku z Pani/Pana wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest komunikacja z osobą, która zainicjowała kontakt z Administratorem;
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie danych w zakresie numeru telefonu lub adresu e-mail jest niezbędne do udzielenia przez Administratora odpowiedzi na wiadomość przesłaną w formularzu kontaktowym.
 3. Wobec Pana/Pani nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w następstwie profilowania.

[Kategorie odbiorców danych osobowych]

 1. Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawniane następującym podmiotom: pracownikom i współpracownikom Administratora, dostawcom usług IT oraz hostingodawcom.
 2. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 3. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani organizacji międzynarodowej.

[Okres przechowywania danych osobowych]

 1. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane (patrz pkt 3), bądź do czasu wniesienia sprzeciwu (jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora) – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
 2. Później Administrator będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

[Prawa]

 1. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 2. Przysługuje Panu/Pani prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pana/Pani danych osobowych, które Pan/Pani dostarczyła Administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani żądać od Administratora przesłania tych danych innemu administratorowi.
 3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 4. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych (dane kontaktowe wskazane wyżej – patrz pkt 2).
 5. Nadto, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzi Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza RODO. Informacje, jak złożyć taką skargę, znajdują się tutaj: https://uodo.gov.pl/pl/83/155