PL EN

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI JPL GROUP SP. Z O.O.

I. O Polityce prywatności

 1. Zgodniez Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej „RODO”), niniejsza polityka prywatności (dalej „Polityka prywatności”) określa zasady przetwarzania danych osobowych przez JPL GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-070 Warszawa), ul. Solariego 4 lok. 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000555035, NIP: 7010480867, REGON: 361359106 (dalej „JPL GROUP”).

II. Informacje ogólne – Przetwarzanie danych osobowych przez JPL GROUP

 1. Polityka prywatności odnosi się do przetwarzania przez JPL GROUP danych osobowych następujących kategorii osób:
 • klientów JPL GROUP będących osobami fizycznymi (w tym przedsiębiorców), na których rzecz JPL GROUP świadczy usługi, w tym usługi prawnicze (dalej „Klienci”);
 • kontrahentów JPL GROUP będących osobami fizycznymi (dalej „Kontrahenci”);
 • osób reprezentujących, pracowników i współpracowników Klientów (oraz klientów nie będących osobami fizycznymi) oraz Kontrahentów (oraz kontrahentów nie będących osobami fizycznymi) (dalej „Przedstawiciele”);
 • osób kontaktujących się z JPL GROUP lub z którymi JPL GROUP kontaktuje się, telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem innego kanału komunikacji.
 1. Administratorem danych osobowych jest JPL GROUP.
 2. Kontakt zJPL GROUP jest możliwy: 
 • listownie na adres: JPL GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-070 Warszawa), ul. Solariego 4 lok. 2/li>
 • elektronicznie na adres: biuro@jplgroup.pl
 • telefonicznie pod numerem: +48 22 841-05-48.
 1. Wobec osób, których dane osobowe przetwarza JPL GROUP, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w następstwie profilowania.
 2. Dane osobowe przetwarzane przez JPL GROUP mogą być ujawniane następującym podmiotom: pracownikom i współpracownikom JPL GROUP, dostawcom usług IT, hostingodawcom oraz innym dostawcom usług na podstawie stosownej umowy powierzenia. Podmiotom tym zostaną ujawnione tylko te dane osobowe, które są niezbędne do wykonania umowy łączącej JPL GROUP z takim podmiotem.
 3. Dane osobowe przetwarzane przez JPL GROUP mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 4. JPL GROUP nie zamierza przekazywać danych osobowych, które przetwarza, do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani organizacji międzynarodowych.

III. Dane osobowe Klientów

 1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu:
 • zawarcia i wykonywania pomiędzy Klientem a JPL GROUP umowy o świadczenie usług prawniczych,audytowych, doradczych oraz informatycznych:
 • w zakresie szczególnych kategorii danych osobowych (np. danych osobowych dotyczących zdrowia) – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy;
 • w zakresie pozostałych danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na JPL GROUP, a wynikających z przepisów prawa;
 • ochrony żywotnych interesów Klientów lub innej osoby fizycznej:
 • w zakresie szczególnych kategorii danych osobowych – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody;
 • w zakresie pozostałych danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 • dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełniania obowiązków prawnych ciążących na JPL GROUP, a wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz z przepisów o rachunkowości;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami pomiędzy Klientem a JPL GROUP:
 • w zakresie szczególnych kategorii danych osobowych – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy;
 • w zakresie pozostałych danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez JPL GROUP, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń lub obrona przed roszczeniami.
 1. Podaniedanych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług (niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością zawarcia i wykonywania powyższej umowy).
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane (patrz pkt. 9) bądź do czasu wniesienia sprzeciwu (jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes JPL GROUP) – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
 3. Później JPL GROUP będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa (np. prawa podatkowego) – w zależności, które ze zdarzeń nastąpi później.

IV. Dane osobowe Kontrahentów

 1. Daneosobowe Kontrahentów są przetwarzane w celu:
 • zawarcia i wykonywania pomiędzy Kontrahentem a JPL GROUP umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełniania obowiązków prawnych ciążących na JPL GROUP, a wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz z przepisów o rachunkowości;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami pomiędzy Kontrahentem a JPL GROUP – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez JPL GROUP, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń lub obrona przed roszczeniami.
 1. Podaniedanych osobowych przez Kontrahenta jest dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy (niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością zawarcia i wykonywania powyższej umowy).
 2. Daneosobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane (patrz pkt. 13) bądź do czasu wniesienia sprzeciwu (jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes JPL GROUP) – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
 3. PóźniejJPL GROUP będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa (np. prawa podatkowego) – w zależności, które ze zdarzeń nastąpi później.

V. Dane osobowe Przedstawicieli

 1. Dane osobowe Przedstawicieli pochodzą z następujących źródeł:
 • dane osobowe osób reprezentujących klientów lub kontrahentów JPL GROUP są udostępniane JPL GROUP odpowiednio przez klienta lub kontrahenta JPL GROUP, którego dana osoba reprezentuje, lub są podawane JPL GROUP bezpośrednio przez daną osobę reprezentującą;
 • dane osobowe pracowników i współpracowników klientów JPL GROUP oraz kontrahentów JPL GROUP sąudostępniane JPL GROUP odpowiednio przez klienta lub kontrahenta, który jest podmiotem zatrudniającym taką osobę, lub są podawane JPL GROUP bezpośrednio przez danego pracownika lub współpracownika klienta lub kontrahenta;

– JPL GROUP otrzymuje te dane osobowe w związku z zawarciem i wykonaniem umowy łączącej odpowiednio klienta lub kontrahenta z JPL GROUP, w szczególności w celu wskazania osób zawierających umowę w imieniu i na rzecz klienta lub kontrahenta lub w celu podania osób upoważnionych do kontaktu w związku z wykonywaniem takiej umowy.

 1. JPL GROUP będzie przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:
 • osób reprezentujących klientów oraz kontrahentów – dane identyfikacyjne (tj. imiona, nazwiska, nazwa podmiotu, który reprezentuje dana osoba, nazwę stanowiska/nazwę pełnionej funkcji), dane dotyczące udzielonego umocowania (tj. data udzielonego umocowania, rodzaj i zakres udzielonego umocowania);
 • pracowników i współpracowników klientów oraz kontrahentów– dane identyfikacyjne (tj. imiona, nazwiska, nazwa podmiotu zatrudniającego daną osobę, nazwę stanowiska/nazwę pełnionej funkcji, zakres spraw, którymi zajmuje się dana osoba), dane kontaktowe (tj. numer służbowego telefonu, email).
 1. Daneosobowe Przedstawicieli są przetwarzane w celu:
 • zawarcia i wykonywania pomiędzy odpowiednio klientem lub kontrahentem a JPL GROUP umowy,a w szczególności weryfikacji umocowania osoby zawierającej umowę z JPL GROUP w imieniu klienta lub kontrahenta oraz kontaktu z osobami wskazanymi w takiej umowie jako osoby kontaktowe w związku z wykonywaniem tejże umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez JPL GROUP oraz odpowiednio przez klienta lub kontrahenta, którym jest umożliwienie JPL GROUP oraz odpowiednio klientowi lub kontrahentowi sprawnego bieżącego wykonywania umowy oraz umożliwienie JPL GROUP weryfikacji umocowania osoby zawierającej umowę z JPL GROUP w imieniu klienta lub kontrahenta;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami pomiędzy odpowiednio klientem lub kontrahentem a JPL GROUP – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez JPL GROUP, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń lub obrona przed roszczeniami.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy zawartej pomiędzy JPL GROUP oraz odpowiednio klientem lub kontrahentem.
 2. Później JPL GROUP będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z powyższą umową.

VI. Dane osobowe osób kontaktujących się z JPL GROUP lub z którymi JPL GROUP kontaktuje się

 1. Dane osobowe osób, które kontaktują się z JPL GROUP lub z którymi JPL GROUP kontaktuje się, za pomocą jakiegokolwiek kanału komunikacji (np. telefonicznie czy mailowo) są przetwarzane w celu:
 • komunikacji z tą osobą w związku zainicjowanym przez taką osobę kontaktem z JPL GROUP, a w szczególności odpowiedzi na zadane pytanie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez JPL GROUP, którym jest komunikacja z osobą, która zainicjowała kontakt z JPL GROUP, a w szczególności udzielenie odpowiedzi na zadane JPL GROUP pytanie;
 • nawiązania współpracy z podmiotem, który dana osoba reprezentuje lub z którym współpracuje – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez JPL GROUP, którym jest nawiązywanie i utrzymywanie relacji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami pomiędzy podmiotem danych osobowych (lub podmiotem, który dana osoba reprezentuje) a JPL GROUP – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez JPL GROUP, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń lub obrona przed roszczeniami.
 1. Podaniedanych osobowych przez osobę, która kontaktuje się z JPL GROUP jest dobrowolne, przy czym podanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu lub adresu email jest niezbędne do skontaktowania się przez JPL GROUP z daną osobą, w tym udzielenia odpowiedzi przez JPL GROUP na zadane pytanie (niepodanie tych danych osobowych skutkuje niemożliwością skontaktowania się przez JPL GROUP z daną osobą, w tym udzielenia odpowiedzi przez JPL GROUP na zadane pytanie).
 2. Daneosobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane (patrz pkt. 22) bądź do czasu wniesienia sprzeciwu – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
 3. Później JPL GROUP będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

VII. Postanowienia wspólne – Prawa osób, których dane są przetwarzane przez JPL GROUP

 1. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez JPL GROUP, przysługuje:
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych;
 • prawo żądania ich sprostowania;
 • prawo żądania ich usunięcia; 
 • prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od JPL GROUP danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Osoba, której dane dotyczą może żądać od JPL GROUP przesłania swoich danych osobowych, które dostarczyła JPL GROUP, innemu administratorowi;
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnieuzasadnionego interesu JPL GROUP, osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych.
 1. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z JPL GROUP, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych (dane kontaktowe wskazane wyżej – patrz pkt IIppkt 4).
 2. Nadto, osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzi, że przetwarzanie danych narusza RODO.

VIII. Zmiana Polityki Prywatności

 1. JPL GROUP jest uprawniona do zmiany Polityki Prywatności, jeśli zajdzie przynajmniej jedna z ważnych przyczyn wskazanych w poniższym katalogu:
 • zmiana przepisów obowiązującego prawa, która reguluje prowadzenie działalności przez JPL GROUP;
 • potrzeba dostosowania treści Polityki Prywatności do obowiązujących przepisów prawa lub konieczność dokonania zmian redakcyjnych w Polityce Prywatności;
 • zmiana sposobu prowadzenia lub funkcjonowania strony internetowej jplgroup.pl, która będzie spowodowana obiektywnymi i niezależnymi przyczynami natury technologicznej lub technicznej;
 • zmiana warunków korzystania ze strony internetowej jplgroup.pl, niepogarszająca sytuacji osób korzystających ze strony internetowej www.jplgroup.plw porównaniu do dotychczasowych;
 • koniecznośćaktualizacji informacji wskazanych w Polityce Prywatności.
ul. Wrzesińska 12 lok. 27, 03-713 Warszawa
Tel: (+48) 22 841 05 48
Email: biuro@jplgroup.pl